Generelle vilkår og betingelser og kundeoplysninger

I. Generelle vilkår og betingelser

§ 1 Grundlæggende bestemmelser

(1) Følgende vilkår og betingelser gælder for kontrakter, som du indgår med os som udbyder (MIND FAVOR GMBH) via hjemmesiden https://mind-favour.com/. Medmindre andet er aftalt, vil der blive gjort indsigelse mod, at du har medtaget dine egne vilkår og betingelser.

(2) En forbruger i henhold til følgende forordninger er enhver fysisk person, der indgår en juridisk transaktion til formål, der overvejende hverken kan tilskrives deres kommercielle eller uafhængige erhvervsaktivitet. En iværksætter er enhver fysisk eller juridisk person eller et partnerskab med retsevne, der, når han afslutter en juridisk transaktion, handler i udøvelsen af sin uafhængige faglige eller kommercielle aktivitet.

§ 2 Indgåelse af kontrakten

(1) Kontraktens genstand er salg af varer, herunder digitalt indhold (data, der er oprettet og leveret i digital form).

(2) Allerede med udstationering af det respektive produkt på vores hjemmeside, sender vi et bindende tilbud til dig om at indgå en kontrakt via online indkøbskurv system på de betingelser, der er angivet i varebeskrivelsen.

(3) Kontrakten indgås via online indkøbskurvsystemet på følgende måde:
De varer, der er beregnet til køb, opbevares i “indkøbskurven”. Via den tilsvarende knap i navigationslinjen kan du til enhver tid ringe op i “indkøbskurven” og foretage ændringer der.
Når du har ringet op på siden “Checkout” og indtastet personoplysningerne samt betalings- og forsendelsesbetingelserne, vises ordredataene endelig som en ordreoversigt.

Hvis du bruger et øjeblikkeligt betalingssystem (e.B. PayPal / PayPal Express, Amazon Payments, Sofortüberweisung) som betalingsmetode, vil du enten blive ført til ordreoversigtssiden i vores online butik eller videresendt til webstedet for udbyderen af det øjeblikkelige betalingssystem.
Hvis du omdirigeres til det respektive øjeblikkelige betalingssystem, skal du vælge eller indtaste dine data i overensstemmelse hermed. Endelig, på hjemmesiden for udbyderen af det øjeblikkelige betalingssystem, eller efter at du er blevet omdirigeret tilbage til vores online butik, vil ordredataene blive vist som en ordreoversigt.

Før du sender ordren, har du mulighed for at kontrollere oplysningerne i ordreoversigten igen, ændre dem (også via internetbrowserens “tilbage” funktion) eller annullere ordren.
Ved at afgive ordren via den tilsvarende knap (“køb” eller lignende betegnelse) erklærer du accepten af tilbuddet på en juridisk bindende måde, hvorved kontrakten indgås.

(4) Behandlingen af ordren og fremsendelsen af alle de oplysninger, der kræves i forbindelse med indgåelsen af kontrakten, er delvis automatiseret via e-mail. Du skal derfor sikre dig, at den e-mail-adresse, du har gemt hos os, er korrekt, at modtagelsen af e-mails er teknisk sikret, og især at spamfiltre ikke forhindrer det.

§ 3 Licens til brug af digitalt indhold

(1) Det digitale indhold, der tilbydes, er beskyttet af ophavsret. Du vil modtage en licens til at bruge hvert digitalt indhold købt hos os fra den respektive licensgiver. Typen og omfanget af den licens, der skal bruges, skyldes de licensvilkår, der er angivet i det respektive tilbud.

§ 4 Særlige aftaler om tilbudte betalingsmetoder

(1) Betaling via Klarna
I samarbejde med Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige, tilbyder vi følgende betalingsmuligheder. Betaling sker til Klarna:

  • Sofortüberweisung: Tilgængelig i Tyskland. Din konto debiteres umiddelbart efter, at ordren er afgivet.

Yderligere information og Klarnas vilkår for anvendelse kan findes her. Generelle oplysninger om Klarna kan findes her. Dine personoplysninger vil blive behandlet af Klarna i overensstemmelse med de gældende databeskyttelsesregler og i overensstemmelse med oplysningerne i Klarnas privatlivspolitik .

Mere information om Klarna kan findes her. Klarna-appen kan findes her.

(2) direkte SEPA-debitering (direkte debitering af basis- og/eller selskab)
I tilfælde af betaling fra SEPA grundlæggende direkte debitering eller af SEPA selskab direkte debitering, giver du os tilladelse til at indsamle fakturabeløbet fra den angivne konto ved at udstede et tilsvarende SEPA-mandat.
Den direkte debitering vil blive opkrævet inden for 10 dage efter kontraktens indgåelse.
Fristen for indsendelse af forhåndsmeddelelsen forkortes til 5 dage før forfaldsdatoen. Du er forpligtet til at sikre tilstrækkelige midler til kontoen på forfaldsdatoen. I tilfælde af en returdebetota på grund af din fejl skal du bære det påløbne bankgebyr.

§ 5 Opbevaringsret, fastholdelse af ejendomsret

(1) Du kan kun udøve en ret til opbevaring, hvis det drejer sig om krav fra det samme kontraktforhold.

(2) Varerne forbliver vores ejendom indtil fuld betaling af købsprisen.

(3) Hvis du er iværksætter, gælder følgende desuden:

a) Vi forbeholder ejendomsretten til varerne, indtil alle krav, der opstår som følge af det nuværende forretningsforhold, er blevet afgjort fuldt ud. Forud for overdragelsen af ejendomsretten til de varer, der er omfattet af ejendomsforbehold, er det ikke tilladt at pante eller overdrage som sikkerhed.

b) Du kan videresælge varerne i det almindelige forretningsforløb. I dette tilfælde tildeler du hermed os alle krav i det fakturabeløb, der tilfalder dig fra videresalget, vi accepterer tildelingen. De har endvidere tilladelse til at inddrive kravet. Men hvis du ikke opfylder dine betalingsforpligtelser korrekt, forbeholder vi os ret til selv at opkræve kravet.

c) I tilfælde af kombination og blanding af de reserverede varer erhverver vi medejerskab af den nye vare i forholdet mellem fakturaværdien af de reserverede varer og de andre forarbejdede varer på forarbejdningstidspunktet.

d) Vi forpligter os til at frigive de værdipapirer, som vi er berettiget til på din anmodning, i det omfang den realisable værdi af vores værdipapirer overstiger kravet om at være sikret med mere end 10%. Valget af de værdipapirer, der skal frigives, påhviler os.

§ 6 Garanti

(1) De lovbestemte garantirettigheder findes.

(2) Som forbruger bliver du bedt om at kontrollere varerne umiddelbart efter levering for fuldstændighed, åbenlyse fejl og transportskader og at informere os og speditøren om eventuelle klager så hurtigt som muligt. Hvis du ikke overholder dette, vil dette ikke have nogen indvirkning på dine lovpligtige garantikrav.

(3) For så vidt som et træk ved varerne afviger fra de objektive krav, anses afvigelsen kun for at være aftalt, hvis du er blevet informeret om det samme af os, før du afgav kontrakterklæringen, og afvigelsen er udtrykkeligt og separat aftalt mellem de kontraherende parter.

(4) For så vidt som du er iværksætter, gælder følgende i afvigelse fra ovenstående garantibestemmelser:

a) Kun vores egne oplysninger og producentens produktbeskrivelse anses for at være aftalt som varernes kvalitet, men ikke anden reklame, offentlig ros og erklæringer fra producenten.

b) I tilfælde af fejl skal vi efter eget skøn yde garanti ved reparation eller efterfølgende levering. Hvis afhjælpningen af manglen mislykkes, kan du efter eget skøn kræve en reduktion eller trække dig ud af kontrakten. Afhjælpningen af mangler anses for at være slået fejl efter et mislykket andet forsøg, medmindre andet er angivet på grund af varernes art, manglen eller de øvrige omstændigheder. I tilfælde af berigtigelse behøver vi ikke at bære de øgede omkostninger ved overdragelsen af varerne til et andet sted end opfyldelsesstedet, forudsat at overførslen ikke svarer til den påtænkte anvendelse af varerne.

c) Garantiperioden er et år fra levering af varerne. Afkortningen af fristen gælder ikke:

– skylden forvoldte skader, der kan tilskrives os fra skade på liv, lemmer eller helbred og i tilfælde af andre skader forårsaget forsætligt eller ved grov uagtsomhed;
– for så vidt som vi svigagtigt har skjult manglen eller har påtaget os en garanti for varens kvalitet
– for varer, der i overensstemmelse med deres sædvanlige anvendelse er blevet anvendt til en bygning, og som har forårsaget dens defektitet
– i tilfælde af lovpligtige klagekrav, som du har mod os i forbindelse med garantirettigheder.

§ 7 Valg af lov, opfyldelsessted, værneting

(1) Tysk lovgivning finder anvendelse. For forbrugernes vedkommende finder dette lovvalg kun anvendelse, for så vidt dette ikke trækker den beskyttelse tilbage, der ydes af ufravigelige bestemmelser i lovgivningen i den stat, hvor forbrugeren har sit sædvanlige opholdssted (princippet om favorabilitet).

(2) Opfyldelsesstedet for alle tjenester, der opstår som følge af de eksisterende forretningsforbindelser med os samt jurisdiktionsstedet, er vores vedtægtsmæssige hjemsted, for så vidt som du ikke er forbruger, men en købmand, en juridisk enhed i henhold til offentlig ret eller en særlig fond i henhold til offentlig ret. Det samme gælder, hvis du ikke har et generelt kompetencested i Tyskland eller EU, eller hvis bopælen eller sædvanligt opholdssted ikke er kendt på det tidspunkt, hvor sagen anlægges. Retten til at appellere til retten på et andet lovbestemt kompetencested berøres ikke af dette.

(3) Bestemmelserne i FN’s konvention om aftaler om internationalt salg af varer finder udtrykkeligt ikke anvendelse.


II. Kundeoplysninger

1. Sælgers identitet

MIND FAVOR GMBH
Am Kiel-Kanal 2
D-2106 Kiel
Tyskland
E-mail: hello@mind-favour.com

Alternativ tvistbilæggelse:
Europa-Kommissionen udgør en platform for udenretslig online tvistbilæggelse (ODR-platformen), som man kan få adgang til i henhold til https://ec.europa.eu/odr.

2. Oplysninger om indgåelse af kontrakten

De tekniske trin til indgåelse af kontrakten, indgåelsen af selve kontrakten og korrektionsmulighederne udføres i overensstemmelse med bestemmelserne “Indgåelse af kontrakten” i vores generelle vilkår og betingelser (del I.).

3. Kontraktsprog, opbevaring af kontrakttekst

3.1. Kontraktsproget er tysk.

3.2. Den fulde tekst i kontrakten vil ikke blive gemt af os. Før du sender ordren via online indkøbskurvsystemet, kan kontraktdataene udskrives eller gemmes elektronisk via browserens udskriftsfunktion. Efter modtagelsen af ordren fra os vil ordredataene, de lovligt foreskrevne oplysninger om fjernkontrakter og de generelle vilkår og betingelser blive sendt til dig igen via e-mail.

4. Adfærdskodekser

4.1. Vi har indsendt kvalitetskriterierne for købersælkvalitet i Händlerbund Management AG, som kan ses på: https://www.haendlerbund.de/ de/downloads/kaeufersiegel/kaeufersiegel-zertifizierungskriterien.pdf.

4.2. Vi har indsendt til Code of Ethics of Trusted Shops GmbH, som kan ses på: http://www.trustedshops.com/tsdocument/TS_QUALITY_CRITERIA_de.pdf.

5. Varernes eller tjenesteydelsernes væsentlige egenskaber

De væsentlige kendetegn ved varerne og/eller tjenesteydelserne kan findes i det respektive tilbud.

6. Priser og betalingsbetingelser

6.1. De priser, der er angivet i de respektive tilbud samt forsendelsesomkostningerne, repræsenterer de samlede priser. De omfatter alle priskomponenter inklusive alle gældende skatter.

6.2. Der er ingen forsendelsesomkostninger.

6.3. Hvis leveringen sker til lande uden for EU, kan vi pådrage os yderligere omkostninger, som vi ikke er ansvarlige for, såsom e.B told, skatter eller pengeoverførselsgebyrer (overførsels- eller valutakursgebyrer for kreditinstitutterne), som skal bæres af dig.

6.4. Eventuelle omkostninger i forbindelse med overførsel af penge (kreditinstitutternes overførsels- eller valutakursgebyrer) skal afholdes af dig i tilfælde, hvor leveringen sker til en EU-medlemsstat, men betalingen blev indledt uden for EU.

6.5. De betalingsmetoder, der er tilgængelige for dig, er angivet under en tilsvarende udpeget knap på vores hjemmeside eller i det respektive tilbud.

6.6. Medmindre andet er angivet for de enkelte betalingsmetoder, forfalder betalingsanmodningerne fra den indgåede kontrakt straks mod betaling.

7. Leveringsbetingelser, hensættelse

7.1. Leveringsbetingelserne, leveringsdatoen og i givet fald eksisterende leveringsrestriktioner samt betingelserne for levering af digitalt indhold kan findes under en tilsvarende udpeget knap på vores hjemmeside eller i det respektive tilbud.

7.2. For så vidt som du er forbruger, er det reguleret ved lov, at risikoen for utilsigtet tab og utilsigtet forringelse af den solgte vare under forsendelsen kun overgår til dig med overdragelsen af varerne, uanset om forsendelsen er forsikret eller uforsikret. Dette gælder ikke, hvis du selvstændigt har bestilt et transportfirma, der ikke er navngivet af iværksætteren eller en person, der på anden måde er udpeget til at udføre forsendelsen.

Hvis du er iværksætter, er levering og forsendelse på din risiko.

8. Lovpligtigt ansvar for fejl

Ansvar for fejl er underlagt “Garanti”-bestemmelsen i vores generelle vilkår og betingelser (del I).

Disse vilkår og betingelser og kundeoplysninger blev udarbejdet af advokaterne i Händlerbund, som har specialiseret sig i IT-retten, og kontrolleres permanent for juridisk overensstemmelse. Händlerbund Management AG garanterer teksternes retssikkerhed og er ansvarlig i tilfælde af advarsler. Yderligere oplysninger kan findes på: https://www.haendlerbund.de/ de/leistungen/rechtssicherheit/agb-service.

seneste opdatering: 01-01-2022